Ordlista för åskskydd:

Inslagsskydd - "åskledare", skyddar byggnaden mot direktträff vid åsknedslag.

Markspänningsskydd - skyddar kablar, ledningar och byggnadens grund mot blixtskador samt förhindrar att farliga stegspänningar för människor och tamdjur uppstår nära byggnaden vid närliggande eller inledda åsknedslag.

Inledningsskydd - skyddar byggnadens el-, tele- och dataledningar mot närliggande eller inledda åsknedslag.

Potentialutjämning - en metod att elektriskt utjämna ev. spänningsskillnader mellan olika kabel och ledningssystem och därigenom förhindra att farliga eller skadliga potentialer uppstår mellan t.ex. vattenledning, tele- eller elsystemen.

Potentialutjämningsskena (PUS) - en gemensam referenspunkt där potentialutjämning sker.

Takledare - den, oftast horisontella, del av åskledaren som ska fånga blixten vid direkt nedslag.

Nedledare - de vertikala delar av åskledarna som ska leda blixtströmmen till ringledaren.

Ringledare - den jordledare som läggs ringformat runt byggnaden för att avleda uppfångad blixtström till omgivande mark. Till ringledaren ansluts nedledarna.

Jordspett - ett jordtag som används för att förbättra ledningsförmågan till marken. Jordspettet ansluts till ringledaren och potentialutjämningsskenan.

Ventilavledare - en form av inledningsskydd där överspänningen tillåts att kontrollerat bilda en gnista, oftast i ett luftgap.

Varistor - en komponent som kan användas i inledningsskydd. Varistorn är ett spänningsberoende motstånd, vid driftspänning är motståndet högt för att sedan minska vid ökande spänning. Varistorn förbrukas i takt med att den absorberar överspänningar och är därför oftast försedd med en termisk säkring och en indikering som visar när skyddsförmågan upphört.

Gasurladdningsrör - en komponent som kan användas i inledningsskydd. Gasurladdningsröret är ett slutet, ofta gasfyllt, rör där en gnista kan formeras vid överspänning.