Enkla åskskydd

De flesta av de åskskydd, överspänningsskydd - av typ jordad mellanpropp - avsedda att sättas i ett jordat vägguttag, med anslutning för telejack och/eller antennledning från utomhus monterad TV-antenn, fungerar mycket dåligt. Oftast kan de istället fungera som direkta brandstiftare om byggnaden saknar fast installerat inledningsskydd.

enkla askskydd

Vid ett närbeläget åsknedslag kan en spänningsskillnad mellan el- och telenäten uppstå. Momentant kan skillnaden bli flera tusen Volt. Om ett "mellanpropps-skydd" då försöker utjämna denna skillnad via den tunna kabel som förbinder mellanpropp och telepropp, blir resultatet en bränd kabel som i bästa fall inte antänder något i närheten. Det hela förvärras vanligen av att anslutningen i teleproppsänden är gjord med modularplugg RJ45, som inte tål de strömmar på 100-tals Ampere som då uppstår.

"Mellanproppsskyddet" skyddar genom att överspänningar utjämnas mot elinstallationens PE-ledare (skyddsjord). Denna har i vanliga vägguttag endast 1,5 mm2 area och kan vara 10-tals meter lång innan den är inkopplad på PE-skenan i elcentralen. PE-ledarens längd och, därmed, i detta fall betydelsefulla, impedans gör att när skyddet aktiveras, kan spänningen momentant öka på PE-ledaren till så höga nivåer att annan elektrisk utrustning, som inte är inkopplad via detta skydd, istället skadas. Vi får alltså en skada på ett annat ställe i huset.

När man ansluter kabeln från en utomhus-TV-antenn till ett "mellanproppsskydd" riskerar man att TV-antennen oavsiktligt kan fungera som "åskledare" och att man får in blixtströmmar på 10 000-tals Ampere in i huset vid ett blixtnedslag i TV-antennen. Detta kommer garanterat att slå sönder all elutrustning i huset och troligen förorsaka brand.

Kabel från utomhus-TV-antenn ska alltid ledas på utsidan av huset och kan ledas in i huset på två olika sätt:

1). Om huset har fasta installerade inledningsskydd för övriga inkommande el- och teleledningar bör TV-kabeln från antennen ledas via ett överspänningsskydd som är kopplat till ett jordtag (jordspett eller ringledare). Jordtaget i sin tur är ansluten till husets referenspunkt för potentialutjämning.

2). Om huset saknar fasta inledningsskydd leds TV-kabeln in via en skarvkontakt utanför huset som man separerar minst en halv meter vid risk för åska. Slår blixten ned i TV-antennen leds blixtströmmen inte in i huset utan bildar en ljusbåge mellan TV-kabeln och marken utanför byggnaden.

Utförande enligt 1 ger ett betydligt bättre skydd och elinstallationerna i huset klarar sig antagligen utan större skador samtidigt som brandrisken minskas kraftigt medan alternativ 2 är mer att betrakta som ett minimalt katastrofskydd. I båda fallen kommer troligen TV-antenn och antennkabel att förstöras vid ett blixtnedslag i antennen, inga TV-antenner eller TV-kablar tål blixtströmmar.